Ochrana osobních údajů

Oznámení o zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 25. května 2018

Společnosti RISKON s.r.o., IČ: 274 92 087, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22219 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá a jaká práva Vám v této souvislosti náleží.

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste zájemcem o pojištění, naším zákazníkem, případně pojištěným, pojistníkem, obmyšlenou osobou nebo rodinným příslušníkem našeho zákazníka. Také zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste návštěvníkem našich webových stránek.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Pokud jste zájemcem o pojištění, naším zákazníkem, případně pojištěným, pojistníkem, obmyšlenou osobou nebo rodinným příslušníkem našeho zákazníka, zpracováváme zejména osobní údaje, které potřebujeme pro poskytnutí služby, tedy identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu, datum narození a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Protože naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění ve spolupráci s významnými pojišťovnami v České republice, můžeme požadovat další Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí dané služby nebo pro splnění právní povinnosti. Více informací o tom, proč potřebujeme Vaše osobní údaje, naleznete v další kapitole. 

Abychom Vám poskytli celistvé informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, rozdělili jsme osobní údaje do následujících kategorií:

 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje, 
 • údaje z naší komunikace,
 • informace o potenciálním předmětu pojištění,
 • údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění,
 • údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění,
 • údaje o zdravotním stavu,
 • údaje o využívání služeb. 

Při řešení pojistných událostí však od Vás můžeme vyžadovat rovněž následující osobní údaje:

 • informace z řidičského a občanského průkazu,
 • informace z velkého technického průkazu,
 • informace z faktur a daňových dokladů týkající se opravy,
 • fotodokumentaci poškození,
 • dokumentaci od lékaře, z lékařského zařízení či nemocnice. 

Pokud jste návštěvníkem webových stránek společnosti, zpracováváme osobní údaje týkající se Vašeho chování na našich stránkách a případně další online identifikátory, jako je IP adresa  nebo cookies. Více informací o cookies naleznete zde.  

Z jakých zdrojů získáme Vaše osobní údaje?

Výše uvedené osobní údaje získáme nejčastěji od Vás nebo od třetí osoby, která nám je poskytla v souvislosti s poskytnutím služeb (např. pokud Vás někdo pojistil nebo jste obmyšlenou osobou). Způsoby, jakými osobní údaje získáváme, jsou např.:

 • prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky při poptávce,
 • prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách,
 • písemně,
 • při osobním jednání s Vámi.

Proč moje osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme, a které souvisí s tím, jaké služby poskytujeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy. I tyto právní základy Vám níže představíme, abychom Vám poskytli dostatečné informace o zpracování osobních údajů. 

Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

 • abychom Vám mohli předložit nabídku pojistných smluv a návrhy na jejich uzavření,
 • abychom mohli provést přípravné práce směřující k uzavření pojistné smlouvy (zjišťování potřeb, testy vhodnosti a přiměřenosti),
 • abychom mohli uzavřít pojistnou smlouvu jménem a na účet dané pojišťovny, 
 • abychom Vám mohli zajistit klientský servis ve vztahu k uzavřeným pojistným smlouvám nebo smlouvám, které nám byly přiděleny do správy,
 • abychom pojišťovně pomohli při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv,
 • abychom splnili zákonné požadavky, které se na nás jako pojišťovacího zprostředkovatele vztahují,
 • abychom Vám mohli zasílat informace o našich novinkách, činíme tak pouze v případě, že jste naším zákazníkem,
 • abychom mohli vést naše účetnictví a plnit daňové povinnosti,
 • výzkum a vývoj produktů/služeb a analýza vývoje trhu,
 • abychom Vám mohli poskytnout lepší zážitek z návštěvy a prohlížení našich stránek a zlepšovat naše služby.   

Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely, uzavřeli jsme s Vámi smlouvu nebo její uzavření zprostředkovali, nebo provádíme opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, případně jde o oprávněný zájem společnosti. Oprávněný zájem společnosti může být:

 • zlepšení zážitku a nabídky služeb na webových stránkách na základě monitorování chování na webových stránkách,
 • analýza trhu a zlepšení nabídky služeb, a
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků. 

Některé osobní údaje můžeme také zpracovávat pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují.

Musím Vám osobní údaje poskytnout?

Občas zpracováváme osobní údaje pro účely, pro které není nezbytné nám tyto údaje poskytnout. Pokud však chcete využívat naše služby, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a služby Vám poskytovat. Bez toho to bohužel nepůjde. Případně může být poskytnutí některých osobních údajů smluvním požadavkem některé z pojišťoven. 

Některé osobní údaje nám také musíte poskytnout proto, abychom mohli splnit právní povinnost, která se na nás vztahuje.  

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech můžeme ke zpracování Vašich osobních údajů potřebovat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. Udělený souhlas je pak možné kdykoliv bezplatně odvolat na kontaktech uvedených v tomto prohlášení. Zákonnost zpracování osobních údajů před takovým odvoláním však nebude dotčena. 

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

 • po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
 • po dobu nezbytnou k ochraně práv společnosti,
 • po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
 • po dobu určenou právními předpisy, 
 • po dobu trvání souhlasu, pokud bude takový souhlas vyžadován a udělen,
 • po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

Kdo mé osobní údaje zpracovává a předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

Vaše osobní údaje zpracováváme především jako správce, někdy však můžeme být také v pozici zpracovatele. Dále mají k osobním údajům ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. K zajištění chodu naší společnosti, poskytování služeb a plnění právních povinností můžeme předávat osobní údaje následujícím kategoriím příjemců:

 • společnostem, které nám poskytují poradenství a služby pro zajištění chodu naší společnosti, např. externí účetní, advokátní kancelář nebo poradenské společnosti,
 • podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, se kterými spolupracujeme,
 • pojišťovnám, se kterými spolupracujeme,
 • společnosti pověřené pojišťovnami, se kterými spolupracujeme,
 • společnosti zajišťující opravy,
 • státním orgánům dohledu nad finančním trhem.

Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřeny příslušné smlouvy. 

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy, a to jsou zejména následující:

 • Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. 
 • Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. 
 • Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat. 
 • Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme. 
 • Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 
 • V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
 • Také máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, to však ve společnosti neprovádíme, proto Vás pouze o tomto právu informujeme.  

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy. 

Uplatnit svá práva můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v následující kapitole. 

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto oznámení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce. 

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, společnost Vám je ráda zodpoví. Kontaktovat společnost můžete na adrese:

 

RISKON s.r.o.
Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice

nebo prostřednictvím e-mailové adresy riskon@riskon.cz

nebo na tel. čísle +420 773 451 003.