Povinné informace

Informace pojišťovacího zprostředkovatele pro zájemce o pojištění/klienta

 1. Obchodní firma a sídlo pojišťovacího zprostředkovatele (dále jen PZ): 
  RISKON s.r.o.
  se sídlem Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice
  jednající: Ing. Robert Krátký, Ing. Ondřej Witowski
  www.riskon.cz, tel. 466 714 115, riskon@riskon.cz
  PZ je registrován u ČNB jako Samostatný zprostředkovatel, IČ: 274 92 087


 2. Informaci o registraci PZ si zájemce/klient může ověřit na internetových stránkách České národní banky.
 3. Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeným ČNB a také v seznamu spolupracujících pojišťoven. PZ poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen provádět analýzu konkurenčních pojistných produktů ani poskytovat radu, pokud není v případné smlouvě s klientem nebo zákonu č.170/2018 sb. uvedeno jinak.

 4. PZ ani jeho vázaný zástupce nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven, se kterými může klient sjednat pojištění prostřednictvím PZ. Žádná pojišťovna, se kterou může klient sjednat pojištění prostřednictvím PZ, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu PZ ani jeho vázaného zástupce.

 5. PZ je odměňován pojišťovnou provizním způsobem. PZ není odměňován klientem.

 6. Stížnosti klientů, pojištěných nebo jiných oprávněných osob na je možné PZ zaslat písemně na adresu RISKON s.r.o., Masarykovo nám. 1484, Pardubice 530 02, telefonicky na 466 714 115 nebo e-mailem na riskon@riskon.cz. Podání stížnosti je možné rovněž orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je ČNB, případně se obrátit na příslušný soud nebo na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti neživotního pojištění Česká obchodní inspekce.

 7. Pravidla řízení střetu zájmů najdete na adrese: https://www.riskon.cz/o-nas/povinne-informace/pravidla-rizeni-stretu-zajmu
 8. Reklamační řád najdete na adrese: https://www.riskon.cz/o-nas/povinne-informace/reklamacni-rad
 9. Whistleblowing - systém oznámení možného protiprávního jednání