Ochrana osobních údajů

Oznámení o zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 25. května 2018

Společnosti RISKON s.r.o., IČ: 274 92 087, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22219 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá a jaká práva Vám v této souvislosti náleží.

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste zájemcem o pojištění, naším zákazníkem, případně pojištěným, pojistníkem, obmyšlenou osobou nebo rodinným příslušníkem našeho zákazníka. Také zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste návštěvníkem našich webových stránek.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Pokud jste zájemcem o pojištění, naším zákazníkem, případně pojištěným, pojistníkem, obmyšlenou osobou nebo rodinným příslušníkem našeho zákazníka, zpracováváme zejména osobní údaje, které potřebujeme pro poskytnutí služby, tedy identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu, datum narození a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Protože naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění ve spolupráci s významnými pojišťovnami v České republice, můžeme požadovat další Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí dané služby nebo pro splnění právní povinnosti. Více informací o tom, proč potřebujeme Vaše osobní údaje, naleznete v další kapitole. 

Abychom Vám poskytli celistvé informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, rozdělili jsme osobní údaje do následujících kategorií:

Při řešení pojistných událostí však od Vás můžeme vyžadovat rovněž následující osobní údaje:

Pokud jste návštěvníkem webových stránek společnosti, zpracováváme osobní údaje týkající se Vašeho chování na našich stránkách a případně další online identifikátory, jako je IP adresa  nebo cookies. Více informací o cookies naleznete zde.  

Z jakých zdrojů získáme Vaše osobní údaje?

Výše uvedené osobní údaje získáme nejčastěji od Vás nebo od třetí osoby, která nám je poskytla v souvislosti s poskytnutím služeb (např. pokud Vás někdo pojistil nebo jste obmyšlenou osobou). Způsoby, jakými osobní údaje získáváme, jsou např.:

Proč moje osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme, a které souvisí s tím, jaké služby poskytujeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy. I tyto právní základy Vám níže představíme, abychom Vám poskytli dostatečné informace o zpracování osobních údajů. 

Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely, uzavřeli jsme s Vámi smlouvu nebo její uzavření zprostředkovali, nebo provádíme opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, případně jde o oprávněný zájem společnosti. Oprávněný zájem společnosti může být:

Některé osobní údaje můžeme také zpracovávat pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují.

Musím Vám osobní údaje poskytnout?

Občas zpracováváme osobní údaje pro účely, pro které není nezbytné nám tyto údaje poskytnout. Pokud však chcete využívat naše služby, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a služby Vám poskytovat. Bez toho to bohužel nepůjde. Případně může být poskytnutí některých osobních údajů smluvním požadavkem některé z pojišťoven. 

Některé osobní údaje nám také musíte poskytnout proto, abychom mohli splnit právní povinnost, která se na nás vztahuje.  

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech můžeme ke zpracování Vašich osobních údajů potřebovat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. Udělený souhlas je pak možné kdykoliv bezplatně odvolat na kontaktech uvedených v tomto prohlášení. Zákonnost zpracování osobních údajů před takovým odvoláním však nebude dotčena. 

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

Kdo mé osobní údaje zpracovává a předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

Vaše osobní údaje zpracováváme především jako správce, někdy však můžeme být také v pozici zpracovatele. Dále mají k osobním údajům ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. K zajištění chodu naší společnosti, poskytování služeb a plnění právních povinností můžeme předávat osobní údaje následujícím kategoriím příjemců:

Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřeny příslušné smlouvy. 

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy, a to jsou zejména následující:

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy. 

Uplatnit svá práva můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v následující kapitole. 

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto oznámení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce. 

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, společnost Vám je ráda zodpoví. Kontaktovat společnost můžete na adrese:

 

RISKON s.r.o.
Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice

nebo prostřednictvím e-mailové adresy riskon@riskon.cz

nebo na tel. čísle +420 773 451 003.